Virksomt Vern 2019 – foreningen Fredet foreslår ordning som oppmuntrer til godt vedlikehold av fredede bygninger

Virksomt Vern - ordning som Oppmuntrer til godt vedlikehold av fredede bygninger
Foreningen Fredet holdt sitt årsmøte i Bergen 27.-28.4.2019.
Møtet ble riktig hyggelig og meget vellykket.
Selve årsmøtet ble avviklet lørdag 27.4.2019. Den signerte protokollen fra årsmøtet foreligger og sendes nå ut direkte til alle medlemmer.
Den faglige delen med byvandringer og  lystgårds- og museumsbesøk vil bli husket lenge! En spesiell takk til styremedlem Anders Haaland for inspirerende og imponerende formidling av Bergens utvalgte spesialiteter.

Virksomt Vern - ordning som Oppmuntrer til godt vedlikehold av fredede bygninger

Som tidligere bebudet, bl. a. på Forum Fredet i januar 2019, har Foreningen Fredet utviklet forslaget “Virksomt vern – ordning som oppmuntrer til godt vedlikehold av fredede bygninger».

Forslaget ble presentert for årsmøtet, og styreleder vil presentere forslaget for Riksantikvaren i neste møte.

Om norsk kulturminnevern og brannen i Notre-Dame

Aktuell kommentar fra foreningen Fredets styreleder Trygve Sundt.

(Denne saken er også publisert som «Debattinnlegg» i Nationen 26.4.2019:

«Kulturminnevern og Notre-Dame»)

Kan en liten `gnist` på taket av Notre-Dame forårsake en brann som bidrar til å samle Europa – en liten stund?                                                                   

Kan en slik brann bidra til å rette oppmerksomheten på vår hverdag hvor vi ikke verdsetter betydningen av vår felles kulturarv før vi har mistet den?

Vi mister den ikke bare ved brann, men også på grunn av manglende vilje, kunnskap, forståelse og økonomiske ressurser med tilstrekkelige incitamenter for denne forvalting.

Her hjemme satt Lærdalsbrannen søkelyset på svakhetene ved manglende brannforebyggende tiltak, manglende brannsikring og manglende forsikringsordninger for den lovregulerte fredete del av denne kulturarven.

Har vi lært noe, har vi lært nok?

I Norge er det ialt 3.308 bygninger i privat eie som er fredet etter de tre lovene som myndighetene mener skal sikre denne del av vår kulturarv.

Lover sikrer bokstavelig talt ingen ting.

Det er de 2.634 eiere av disse bygninger som naturlig nok må ta det ansvaret.

Ansvaret med de mer-kostnader som denne forvalting pålegger disse eiere har imidlertid Stortinget bestemt kun skal støttes hvis eierne har tilstrekkelig evne, kunnskap og tålmodighet til å gjennomføre krevende søknads- og kvalietssikringsprosesser

Intensjonen har vært at dette skulle være den mest målrettede støtteordning.

Erfaringer har dessverre vist at det ikke er tilfelle.

Dette har andre land erkjent. Hvorfor ikke Det Norske Storting?

Veien fremover har, av alle politiske partier, vært brolagt med gode intensjoner uten substans. Det er politikkens natur. Det er også skjebnen for de som står nederst på prioriteringslisten.Når taket lekker så blir brannvern nedprioritert.

Det bør ikke forbause noen, – heller ikke politikere.

Det har gjennom snart 45 år vært Odelstingproposisjoner, NOU-rapporter og diverse kulturminnemeldinger som har konkretisert i svært lite.

Så kan politikerne selvsagt poengtere at svært lite i alle fall er mer enn INTET.

De politiske miljøene prioriterer selvsagt sikkerhet, helse, skole og samferdsel.

Så brenner det, og så rives det, og det hele skal nå, pånytt, suppleres med enda en kulturminnemelding. Den kommer i 2020.                                                                                    Kulturminnemelding nr 16 2005 konkluderte med at alle fredete bygninger skulle bli prioritert slik at de innen 2020 skulle kunne karakteriserer å være i `god vedlikeholdstandard`.                                                                                                        Kulturminnemeldingen nr 35/2012/13 påpekte at Riksrevisjonen  allerede i 2008/09 konkluderte med at «- sentrale forutsetninger for at man kan nå målene, ikke er på plass og at det dermed er en vesentlig risiko for at målene ikke blir nådd innen fristen 2020.»

Når «alle» visste at  den overordnede målsetting ville koste milliarder så er det symptomatisk for slike meldinger når de avsluttes med en kommentar at «oppfølging av tiltak i årene framover vil være avhengig av den økonomiske utviklingen og budsjettsituasjonen».

De som har lest de aktuelle kapitlene i statsbudsjettene siden 2005 vet selvsagt

at det ikke har vært mulig å gjennomføre dette.

Statsbudsjettet for 2019 hadde imidlertid en liten korreksjon som antyder at målene ikke kan nås. Det var jo betimelig når det var et år igjen.

Foreningen FREDET er en organisasjon for eiere av eiendommer som kulturminnemyndighetene mener er av nasjonal betydning som kulturbærere, og som sådan har blitt fredet basert på de ovennevnte tre lover.

Foreningen har, siden oppstarten for tretten år siden, kjempet for politisk vilje og byråkratisk forståelse for å etablere forutsigbare, rasjonelle og økonomiske rammebetingelser og incitamenter for forvaltning av denne delen av kulturarven.

Kulturminnemyndighetene har loven og definisjonsretten, mens eierne er pålagt et forvaltningsmessig ubalansert tvangsekteskap.

Kan vi håpe på bedre respekt og forståelse etter den kommende kulturmelding?

Det brant i Lærdal, det brant i Paris, det kommer til å brenne igjen.

På grunn av et privat initiativ ble det i 2008/09 etablert et brannvarslingsanlegg i en tett trehusbebyggelse/uthavn på Sørlandet som tre måneder etterpå reddet stedet. Brannvesenet fikk tidlig melding og ankom før brannen fikk utvikle seg.

Hvis alt skal baseres på privat initiativ uten statlige incitamenter så har vi ikke lært noe.

Foreningen FREDET har erfart at enkeltmedlemmer har blitt nektet montasje av brann-detektorer i taket siden det ville påføre skade, – nemlig etterlate to skruehull.

Det er slike saksbehandlingsmessige feilgrep som eiere blir belastet med, og som er med på å forvitre tillitsforholdet til kulturminnemyndighetene.

Foreningen FREDET har kommet med, og vil fortsatt komme med innspill for at forvaltningen av den fredete kulturarv i privat eie skal være rasjonell og meningsfull.

Det forutsetter at det fortsatt forblir en fredet kulturarv i privat eie å forvalte.

Denne forvaltning krever engasjement, kunnskap og resurser.                        

Hvis den politiske vilje til å erkjenne utfordringene uteblir, så viser tilbakemeldinger at neste generasjons vilje til å ta stafettpinnen videre også uteblir.

Risikoen blir at vedlikehold kun blir basert på den enkelte eieres vilje, ofte manglende kunnskap og begrenset økonomi eller at bygningen råtner på rot.

Brannvern blir naturlig nok nedprioritert.

Fredete bygg er vurdert som særskilt brannobjekt, – ref. Brann og eksplosjonsloven.   Her kreves oppfølging med kostnader som eier må betale selv.

Hvorfor skal disse eier betale for noe som «ikke fredete eiere» slipper?

Øket brannsikring blir det ikke.

Riksantikvaren opplyste i 2016 at de holdt på med en handlingsplan for brannsikring av kulturminner, – herunder fredete bygg i privat eie.

Foreningen FREDET venter fortsatt på denne handlingsplanen.

Hvilket politisk part er villig til å ta denne hansken uten å kaste den igjen når valget er over? – det er jo en liten gruppe eiere, og det er sikkert et fåtall av de 2.634 eiere som vil angripe dem for manglende oppfølging.                             

Den andre hansken mangler jo..…...den er sikkert brent opp?

 

Foreningen FREDET

Trygve Sundt

Styreleder

Velkommen til årsmøte i foreningen Fredet i Bergen 27.-28.4.2019 (nå oppdatert med «faglig program»)

Fra Bryggen i Bergen

INVITASJON til ÅRSMØTE foreningen Fredet 27.-28.4.2019

MELD DERE PÅ IDAG: trygve@lilleakersentrum.no

Vi har den glede å invitere til årsmøtet i foreningen fredet lørdag 27 til søndag 28 april 2019.

(Det har tidligere vært plan å holde årsmøtet annet sted i Bergen. Av kapasitetsmessige årsaker er nå stedet endret)

Mandag 8.april ble «Årsmelding for 2018 med supplement frem til årsmøtet 27 april 2019, med regnskap 2018 og Budsjett 2019» sendt direkte til alle medlemmer. Dersom du er medlem og, mot formodning, ikke har mottatt dette: ta kontakt med oss, så ordner vi saken.

Årsmøtet vil bli arrangert i BERGEN,  hotell Radisson Blue Royal – Bryggen.

Alle medlemmer vil motta direkte invitasjon med program og praktiske detaljer.

Dette er en orienterende invitasjon for å gi dere god tid, slik at det ikke finnes unnskyldninger for ikke å delta. Og for å sikre tilstrekkelig rom på hotellet.

Det er reservert 40 rom på hotellet fra lørdag til søndag. Endelig program kommer senere.

Pr. 21.3.2019: faglig program er nå tilgjengelig:

Faglig program årsmøtet i Bergen (27.-28.4.2019)

NB! Hver deltaker bestiller selv rom direkte til hotellet 

v/Britt Erster Bergersen.  E-post.: britt.erster.bergersen@radissonblu.com

eller på bestill på nett: https://bit.ly/2tsbTnu                                             

(Husk også å ev. bestille rom om før og etter selve arrangementet lørdag til søndag, avhengig av behov)

MELD DERE PÅ IDAG: trygve@lilleakersentrum.no

Og husk: bestill rom selv (ref. ovenfor). De 40 rommene er reservert til og med 02 april 2019

Vi ser fram til å møte alle i Bergen. 

Med hilsen

Styret i foreningen Fredet

Trygve Sundt, Sjur Agdestein, Kristina Waksvik, Elin Mathisen, Hans Roger Selnes. Lars Anders Gulden

Oppdatert: Fredets oppfordring til å delta i denne undersøkelsen har vært vellykket

Heritage Houses for Europe

 

Fredets oppfordret før helga – med svært kort frist – alle medlemmer til  å delta i denne undersøkelsen.

Undersøkelsen er nå avsluttet, og med godt resultat. Vi rakk å gi 22 norske besvarelser, til tross for den svært korte fristen. Det blir et godt bidrag til undersøkelsen, som har tilsammen 1549 deltakere fra hele Europa.

 

Heritage Houses for Europe
Heritage Houses for Europe

 

Slik informerer UHH selv om status:

«It is with great pleasure that we can announce that the survey of our project ‘Heritage Houses for Europe’ closed Friday with a record participation : 1549 owners took part all over Europe!

We would like to convey our greatest thank you to all of you who have helped us share this important survey to owners. This really shows how much a European view on historic houses’ impact is necessary and how much owners are willing to participate and contribute to it. You will find attached the number of participants per country, for your information (please note that ‘other country’ mainly corresponds to Switzerland).

The results of the survey and Study will be presented at the final Conference of the project on September 24, 2019 in Brussels.

If you are interested to have more information on the project, please visit the website: https://www.europeanlandowners.org/heritage-houses-for-europe/


På henstilling fra European Historic Houses videreformidler Fredet oppfordringen om å delta i denne undersøkelsen. Det er viktig for undersøkelse at den også får  norsk deltakelse.

Beklageligvis er det nå svært kort frist: 15.2.2019. Styret håper mange av våre medlemmer likevel vil finne mulighet til å delta i undersøkelsen, slik at også norske eieres virkelighetsoppfatning om slikt «fredet» eierskap vil komme til uttrykk. Undersøkelsen er på engelsk, tysk eller fransk, og blir presentert slik:

The Survey of the project ‘Heritage Houses for Europe’ will be available until February 15!

We want to know what your reality of owning/managing a heritage house is.

Targeting owners-managers of heritage houses, it will feed into a new European Study assessing the added value of family-owned heritage houses in Europe; as well as identifying innovative business models.

We need owners and managers from all over Europe to take the survey & spread it to their networks. Together we are stronger.

Start registreringen her

Fra Forum Fredet 2019.

Fredets leder Trygve Sundt (t.h.) og fylkeskontakt i Østfold Charlotte Forsberg (t.v.) overrekker en oppmerksomhet til Riksantikvar Hanne Geiran og Fagdirektør Ulf Holmene, RA.

Et riktig godt nytt år til alle sammen.

Foreningen Fredet har tatt fatt på et nytt år, og har nettopp av holdt sitt årlige seminar, Forum Fredet. Her møtes styremedlemmer, fylkeskontakter og ellers medlemmer med spesielle oppgaver. I den anledning vil vi her komme med en del nyttige informasjoner.

Under Forum Fredet fikk deltagerne hilse på vår nye riksantikvar Hanne Geiran. Sammen med Riksantikvarens Fagdirektør Ulf Holmene fikk den nye Riksantikvaren stifte bekjentskap med Fredet. Et svært hyggelig og informativt møte, til stor nytte for alle parter. Riksantikvaren fikk meddelt sine visjoner og utfordringer, og vi fikk overbrakt våre planer og strategier.

Fredets leder Trygve Sundt (t.h.) og fylkeskontakt i Østfold Charlotte Forsberg (t.v.) overrekker en oppmerksomhet til Riksantikvar Hanne Geiran og Fagdirektør Ulf Holmene, RA.

    Fredets leder Trygve Sundt (t.h.) og fylkeskontakt i Østfold Charlotte Forsberg (t.v.) overrekker en oppmerksomhet til Riksantikvar Hanne Geiran og Fagdirektør Ulf Holmene, RA.

Om kort tid vil vi sende krav om kontingent for 2019. Foreningen har en sunn økonomi, men foreningen er svært avhengig medlemmenes betalingsvillighet for å kunne utføre sitt arbeid.

Vi minner om at medlemskapet løper til det foreligger en utmelding, i henhold til foreningens vedtekter. 

Dersom medlemskapet behøves justert eller dere erfarer at vi har urette opplysninger i vårt medlemskartotek, ber vi om å bli orientert slik at vi kan få dette korrigert.

Vi jobber nå med å få etablert et sekretariat for å bedre kunne følge opp foreningens medlemmer og foreningens aktiviteter. 

Årsmøtet i år skal avholdes i Bergen. Sett av siste helg i april. Arrangementskomiteen er allerede i gang med sitt arbeide, og tradisjonen tro vil vi få opplevelsesrike dager sammen med mange medlemmer av foreningen. Bergen har mye å by på av severdigheter, og vi vet at dette vil bli spennende og ikke minst en sosial og trivelig «happening»!

Vi minner om at også ektefeller er hjertelig velkommen til å delta. Det samme er også «neste generasjon», som foreningen ønsker å fokusere spesielt i tiden som kommer.

På vegne av styret ønsker vi dere alle en fortsatt fin vinter, og at vi sees i Bergen til våren. 

Vennlig hilsen

Styret i foreningen Fredet  

Oslo den 7/2-2019

Fredets tillitsvalgte er invitert til årets “Forum Fredet” 2.-3. februar 2019

Soria Moria Konferansesenter

På vegne av styret i foreningen Fredet inviterer jeg herved til det årlige Forum Fredet 2.-3. februar 2019, som også i år blir arrangert på Soria Moria Hotel på Voksenkollen i Oslo.

Alle inviterte har mottatt e-post den 7. januar 2019 med program og praktisk informasjon om samlingen.

Det viktigste tema i år vil være:

«Hvordan oppmuntre til et godt og forebyggende vedlikehold?»
og
Eiendomsskatt”.

Som ved tidligere Forum Fredet har vi også i år invitert Riksantikvaren orientering om tidsaktuelle temaer.  Vi ser fram til å møte ny Riksantikvaren, Hanne Geiran, som vi har stor tro på vil prioritere å møte oss under Forum Fredet.

Vell møtt!

Trygve Sundt
Styreleder i foreningen Fredet

En jul- og nyttårshilsen til alle `Fredete` eiere

Lederskiftet Fredet 2018

Et år nærmer seg slutten. Hva kan vi se tilbake på?

Les om Forum Fredet, møte hos Riksantikvaren, Årsmøte 2018, European Historic Houses (EHH) – Field trip og Generalforsamling, Sivilombudsmann (SOM)-saken, Ny kulturminnemelding og aktuell status.

Forum Fredet

Det begynte den 27.01 med Forum Fredet, som vanlig på Soria Moria på Voksenkollen i Oslo.

Selv med etterdønningene etter Sivilombudsmann(SOM)-saken og avventende svar fra Klima- og miljøverndepartementet (KLD) vedrørende økonomisk støtte for advokathonorarene ble det likevel satt fokus på:

  • Regionalisering av fylkeskommunene. Hva skjer med kulturminnevernet?
  • «Aktivt vern» har blitt liggende stille, ressursene har blitt brukt til SOM-saken.
  • De seks visjonære punktene som tidligere ble introdusert til tidligere minister Tine Sundtoft ble pånytt fremhevet. Se notatet 
  • Ny web-side. Kommunikasjon med medlemmene. Etablering av sekretæriat.
  • Eiere som driver næring i fredete eiendommer.

Møte hos RA

Styret ble invitert til et møte med Riksantikvaren (RA) den 26.04.18 for en orientering om den nye regionsreformen og `delegeringsprosjektet`. I den kommende prosess var det ønske om innspill fra bl.a. Fredet. Den fremlagte dokumentasjon hadde allerede et omfang som ikke initierte ytterligere innspill fra Fredet.
Tilstede fra Fredet: Dag Lindvig, Kristina Waksvik og Trygve Sundt.

Årsmøte 2018

Fra Fredets årsmøte 2018
Fra Fredets årsmøte 2018
Ragnar Torbergsen forteller
Ragnar Torbergsen forteller
Elin Mathisen forteller
Elin Mathisen forteller
Steinhuset på Granavollen
Steinhuset på Granavollen

Årsmøtet ble iår avholdt 14-15.04 på Granavollen hvor Elin Mathisen og Ragnar Torbergsen hadde laget et flott arrangement rundt egen fredet eiendom presteenkesetet «Sjo». De to `Søsterkirkene`, Steinhuset, et besøk til Gullen Gård  hos Lars A.Gulden samt Knut Aalls introduksjon vedrørende ´oppskrift` og bruk av kalkmørtel var inspirerende innslag til våre daglige utfordringer.

Takk til Elin, Ragnar, Lars og Knut.

Les mer om årsmøtet

SOM-saken 
Den oversendte klagen datert 18.07.17 vedrørende avslaget på støtte til advokathonorarer lot vente på seg.

Styreleder sendte i juni et brev til Sivilombudsmannen og forespurte om hjelp til å fremskynde tilbakemeldingen fra Klima- og miljødepartementet (KLD). Svaret fra SOM var basert på at KLD hadde som målsetting å svare i løpet av august, og at de således ikke ville engasjere seg.

Svaret fra KLD kom først den 29.10.18. Et år og to måneder ett innsendelsen.  Klagen ble ikke tatt til følge. Det synes som om prestisjetapet er det styrende ståsted for departementets argumentasjoner.

Styreleder sendte så en seks siders redegjørelse til SOM og ba om at de skulle `pålegge` KLD til å omgjøre sin beslutning.

SOM har akseptert forespørselen, og vi venter i spenning.

EHH  – Field Trip

Fra EHH Field Trip 3
Fra EHH Field Trip
Fra EHH Field Trip 2
Fra EHH Field Trip
Fra EHH Field Trip 1
Fra EHH Field Trip

Fredet var invitert av European Historic Houses til befaring av fem fredete slott i Nederland i mai/juni. Med bygninger fra 1300-tallet markerte dette noen andre utfordringer enn de flesteparten av vår hverdag representerer. Her var også mange av eiendommene overført til stiftelser for å organisere det økonomiske utfordringene.

Tilstede: Trygve Sundt

EHH – General Assembly

EHH.gen.ass.m.TrygveSundt.jpg
Fra EHH.gen.ass.
Fra EHHs Generalforsamling 2018
Fra EHHs Generalforsamling 2018

Fredet var også invitert til generalforsamlingen i Brussel 5-6.11.2018.  Foruten valg av nytt styre var det dagen etter en EU-konferanse med tema «Enhancing sustainable entrepreneurship for private historic houses.». Noen viktige paralleller til vår hverdag, og med invitasjoner til innspill til `nytt` EU i 2019. 

Tilstede: Trygve Sundt    

Se dokumentet “EHH-Nytt styre-Ny agenda 13.12.2018”                                                                                                             

 

Ny kulturminnemelding

Dag Lindvig presenterer
Dag Lindvig, fra Foreningen Fredet, presenterer foreningens synspunkter på ny Kulturminnemelding for KLD og RA.

Vi har fra 1976 hatt en Odelstingsproposisjon, NOU- utredninger og diverse kulturminnemeldinger. Meget lite konkret har kommet ut av disse.

Kan vi håpe mer forståelse denne gangen?

Styreleder sammen med Dag Lindvig var tilstede på Lillehammer den 18.12 og presenterte noen av de viktigste utfordringene til statssekretær Sveinung Rotevatn.
Det var tidligere forespurt om et møte med ham for å finne en felles forståelse for veien videre etter SOM-saken med mer. Dette ble bekreftet, – vi møtes på nyåret.

Se Fredets presentasjon som ble gitt under møtet:

 

Status

Byen ROM har mye kulturarv.

Den ble som kjent ikke bygget på en dag.

Fredete eiendommer omfatter mye kulturarv.

Det tar tid, – og krefter, å bygge forståelse og tillit.

Det er kulturminnemyndighetene som har definisjonsretten når det gjelder premissene til forvaltning av fredete eiendommer. Disse premissene har til nå blitt brolagt med gode intensjoner, – men med liten substans. Er det naivt å tro at det kan etableres et mer likeverdig forvaltnings -`rom`?

Styret er sterk i troen på at innsatsen, nå gjennom 12 år, har skapt tilstrekkelig ´bevegelse i kjølvannet´ til at det ikke kan ignoreres.

Med fortsatt optimisme til å oppnå forståelse, respekt og empati hos våre presumtive samarbeidspartnere så ønsker jeg dere

En God og Fredfull jul
Og
Et Godt og Optimistisk Nytt År.

 

Trygve Sundt
Styreleder