I år fordeler Riksantikvaren over 153 millioner til fylkeskommunene.

Riksantikvaren fordeler årlig tilskudd til istandsetting av fredete hus i privat eie. Midlene går til fylkeskommunene, som igjen deler ut tilskudd til lokale eiere.

I år fordeler Riksantikvaren over 153 millioner til fylkeskommunene.

– De som eier private fredete bygg gjør en formidabel innsats for vår felles kulturarv. Dette verdsetter vi høyt, og regjeringen har økt bevilgningen med nær 30 prosent fra 2014. Over 150 millioner kroner går nå til å vedlikeholde disse viktige kulturminnene. Det er helt avgjørende at våre fredete bygg er i bruk, ellers forfaller de. De private eierne over hele landet fortjener stor takk og honnør for den innsats de gjør for å ta vare på kulturarven, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

 

les mer om dette på www.ra.no

Forum Fredet 2018 for foreningens fylkeskontakter og tillitsvalgte den 27. – 28. januar 2018 på Soria Moria Konferansesenter, Oslo

Kjære fylkeskontakter og venner av Foreningen Fredet!

Dag Lindvig, Fredets leder
Dag Lindvig, Fredets leder

Her er invitasjonen til Forum Fredet 2018 for foreningens fylkeskontakter og tillitsvalgte den 27. – 28. januar 2018 på Soria Moria Konferansesenter, Oslo

Jeg håper du kan komme og at programmet har interesse.

For påmelding – se under praktisk informasjon

Program:
09.00 – servering av kaffe og litt småprat
10.00 – informasjon fra styret
a) Orientering om status SOM-saken og klagen vedr. krav om dekning av saksomkostninger til Departementet.
b) Forutsetninger for budsjett for 2019 – Litt om Foreningens økonomiske status
c)) Etablere et sekretariat – drøftelse
d) Informasjon om årsmøtet i Foreningen Fredet, planlegging, utkast til program og budsjett.

12.00 – 13.00 – lunsj

13.00 – 15.00 Kommunikasjon i allmenhet – både i Foreningen, med medlemmer og med publikum. Foreningen Fredet er en nasjonal organisasjon – hvordan skal vi klare å arbeide over hele landet? Hva er rasjonalt og hvordan skal vi ha økonomi til dette?
a) Ny webbasert informasjonsplattform for Foreningen Fredet
Innhold og mulige bruk av løsningen – kommunikasjon med medlemmene.
Hvordan kan vi arbeide i fremtiden? – innspill og diskusjon
b) Regionalisering av fylkeskommunen– Hva skjer med kulturminnevernet? Hva medfører endringen for Riksantikvaren? – og har dette betydning for Foreningen Fredet?

15.00 – 15.30 – Kaffepause

15.30 – 17.00 b) Hva kan Foreningen bidra med for de som driver næring i fredede bygninger – http://www.welcomingestateswebsite.com – hva med andre alternativer?
c) Medlemskap hos våre søsterorganisasjoner – Europa Nostra, European Historic Houses, Next Generation – litt oppdatering og informasjon.

17.00 – 17.15 Beinstrekk

17.15 – 18.45 «Aktivt vern» – arbeidsbok for et godt kulturminnevern. – Hva nu? – Fortsettelse eller gravøl ?
I 2014 startet foreningen opp et arbeidet med å utvikle prosjektet; «Arbeidsbok for et godt kulturminnevern» . I løpet av 2015 ble dette fremmet som en søknad til departementet under navnet – «Aktivt vern». Denne ble ikke innvilget.
Prosjektet skulle fremme følgende:
1 Respekt innen forvaltning og samfunn for privat eiendomsrett, privatliv og utøvelse av privat engasjement og demokratiske rettigheter i kulturminnevernet.
2 Forsterke tilliten og respekten mellom forvaltning og eiere slik at vi sammen kan bygge et bedre kulturminnevern.
3 Effektivisering av nasjonal kulturminneforvaltning med fokus på en mer effektiv ressursutnyttelse av personell og økonomi.
4 Gjennomføring av tiltak hvor eieren gjennom kunnskap og kompetansedeling mellom eiere og forvaltning blir en trygg, selvstendig og ansvarlig forvalter av sin fredede eiendom.
5 Utvikling av et kulturminnevern hvor begrepene “ansvar” og “forutsigbarhet” er avklart, implementert og respektert.
6 Etablering av et fundament og en forutsigbarhet for politikkområdet mellom eiere og forvaltning og en balanse mellom rettigheter og plikter.

«Aktivt vern» har blitt liggende stille i påvente av SOM- saken og arbeidet med dekning av saksomkostninger for Riksantikvar og departement. Dette arbeidet er prioritert og tar fokus og engasjementet fra andre områder. Foreløpig har vi ikke fått noe svar fra Departementet fra ankesaken vedr. dekning av saksomkostninger og det ser i skrivende stund ut som at saken kan gå tilbake til Sivilombudsmannen og evt videre til Stortinget. Styret innser også at det ikke er mulig å få støtte fra kulturminnevernmyndigheten til «aktivt vern» og vi må se på om det finnes andre metoder for å finansiere dette på.

19.00 – middag på Soria Moria

Praktisk informasjon
Forum Fredet er anledning til å møte gode venner og kjente med en felles interesse – nemlig forvaltning av fredede bygninger og nasjonalt kulturminnevern, kulturarv, politikk og påvirkning samt bidra til å opprettholde et nasjonalt nettverk av interessante mennesker.
Forum Fredet er et 24 timers arrangement fra klokken 0900 på lørdag den 27 januar til søndag 28 januar klokken 0900.

Administrativ forpleining
Foreningen Fredet har en stram økonomi – men dekker alle kostnader for sine deltakere som konferanserom, kaffe, lunsj, middag, overnatting og frokost.
For de som har laaang reiseveg vil Foreningen Fredet søke og løse dette ved å kunne gi et reisestipend begrenset opp til 3000.- kroner. ( spesielt for de som må ta fly)

Påmelding
Melde dere på i dag hos:

1 dag@gammelkleppe.no – og får du ikke respons i løpet av 24 timer send din påmelding til:
2 trygve@lilleakersentrum.no

Velkommen til ditt livs mest effektive 24 timers seminar – kom til Soria Moria og kjenn av du lever !

Hilsen

Dag Lindvig – styreleder Foreningen Fredet

God jul og godt nytt år

Fredets styre ønsker alle, medlemmer, tillitsvalgte og andre interesserte

GOD JUL og GODT NYTTÅR

Bildet er illustrasjonsfoto til SINTEFs Byggforskserien “Spiselige byggverk: Pepperkakehus”, desember 2012, som omhandler planlegging, prosjektering, baking og montering av pepperkakehus etter BAK10, Forskrift om tekniske krav til bakverk av 2010. Anvisningen omtaler passiv-pepperkakehus og nye energikrav til tradisjonelle pepperkakehus. Den viser også eksempler på pepperkakehus i ulike stilarter.

se anvisningen her

Fredet ønsker departementets bidrag til restituere foreningens økonomi etter prosessen med «fredningsgjennomgangen».

Dag Lindvig, Fredets leder
Dag Lindvig, Fredets leder

Det har kostet Foreningen Fredet dyrt å føre sak mot Riksantikvaren. Fredet fikk medhold i saken som Fredet fremmet for Sivilombudsmannen i saken «fredningsgjennomgangen», og forhindret Riksantikvarens forsøk på å implementere uønsket forvaltningspraksis.

Nå ber Fredet om at Klima og miljødepartementet tar ansvar for å restituere foreningen økonomiske situasjon slik at foreningen kan fortsette sitt virke som interesseorgan for sine medlemmer – de private eierne av fredede eiendommer og bygninger i Norge.

I den omfattende saken «fredningsgjennomgangen» har Foreningen har hatt store saksutlegg som har måtte finansieres fra foreningens egen kasse.
Foreningens 10-årige historie tilsier ikke at foreningen har disponert store økonomiske reserver, men foreningens midler er svært beskjedne og basert på medlemmenes kontingent og foreningens driftstilskudd fra staten (som forøvrig alle tilsvarende foreninger mottar).

Foreningen, som er landsomfattende, lider selvsagt under å mangle finansiering til sine normale medlems og organisasjonsaktiviteter. Samtidig har foreningens fokus på andre relevante tema og saker innen kulturminnevernet som angår foreningen og foreningens medlemmer, måtte vært satt i skyggen av denne store saken «fredningsgjennomgangen». Denne saken har krevd mesteparten av foreningens ressurser, både økonomiske, organisatoriske og menneskelige.

Foreningen Fredet er av den oppfatning at forvaltningen har behov for en slik sterk interessegruppe som er Fredets rolle, og bør straks eliminere de faktorer som virker til hinder for dette, ved å restituere foreningens økonomi som følge av foreningens arbeid med saken «fredningsgjennomgangen», slik at Fredet selv igjen kan få jobbe med organisasjonen og organisasjonsutviklingen, til fordel for foreningens medlemmer og for kulturminnevernet i Norge.

Vi har ennå det meste ugjort.

Se brevet som Fredet har sendt til
Klima – og miljødepartementet – kulturminneavdelingen 13.11.2017

«Fredningsgjennomgangen – klage på avvisning om krav om dekning av saksomkostninger»

 

Styret har holdt konstituerende møte

Fredets konstituerende styremøte oktober 2017
Fredets konstituerende styremøte oktober 2017
Fra Foreingen Fredets konstituerende styremøte oktober 2017

Styret har konstituert seg og har holdt sitt første møte etter årsmøtet i juni 2017. Tilstede var ny leder Dag Lindvig, styremedlem Trygve Sund, styremedlem Sjur Agdestein, styremedlem Elin Mathisen, styremedlem Kristina Waksvik, varamedlem Anne Karoline Giæver Tøfte. Dessverre kunne ikke varamedlem Lars Anders Gulden være tilstede.
Det nye styret er klar for å jobb med de føringer som årsmøtet har lagt.

se protokollen fra årsmøtet for 2016 – juni 2017

se styrets kontaktinformasjon