Fra FORSIKRINGSFRONTEN (Tidligere publisert 2016-2017)

Fredets medlemmer som har uavklarte forsikringsforhold: Ta kontakt med Fredet for ytterligere opplysninger.


Fredet hadde møte hos RA i den 19.04.2016 for å avklare våre utfordringer vedrørende fullverdiforsikring av fredete bygninger.
Referat fra møtet leses her:


Fredets referat fra møtet med  Riksantikvaren, 19. april 2016
Les referatet her:


Tilbakemelding fra Riksantikvaren til Fredet,  etter møte om forsikring. datert 20.2.2017
Les referatet her


 

Oppfordring til å delta i europeisk fotokonkurranse

European Historic Houses Association inviterer til fotokonkurranse. Delta med foto som ikke er eldre enn 3 år.

Ny frist for å delta er satt til 23:59 GMT den 30 september 2018 (utsatt fra opprinnelig frist 23. juli 2018).

Foreningen Fredet oppfordrer medlemmer til å delta, og slik bidra til å synliggjøre vår norske privateide kulturarv for resten av Europa.

Konkurransen krever dialog på engelsk (med mulighet for automatisk oversettelse til norsk)

Go to www.heritagephotos.eu and have a look at this great competition!

 

Fortsett å lese «Oppfordring til å delta i europeisk fotokonkurranse»

Europa Nostra ønsker Foreningen Fredet velkommen som medlem

Fredet har mottatt brev fra Europa Nostra 7. juli 2018, som ønsker Fredet velkommen som medlem:

(Vår oversettelse, se det engelske originalebrevet: BrevtilFredetfraEuropaNostra-7.juli2018 )

 

På vegne av presidenten vår, Maestro Placido Domingo, og på vegne av styret, er det min glede å ønske Foreningen Fredet hjertelig velkommen som en ny medlemsorganisasjon i Europa Nostra, Kulturarvens stemme i Europa. Vi er glade for at dere har besluttet å bli med i vår stadig voksende familie av hundrevis av medlems- og tilknyttede organisasjoner og tusenvis av dedikerte personer fra hele Europa og utenfor.

Som du vet, er året 2018 det europeiske året for kulturarv. Europa Nostra er stolt av å ha fremmet behovet for et slikt europeisk år, og også å ha blitt anerkjent av EU som dets viktigste sivile samfunnspartner for organisasjonen dette året. Det fremragende partnerskapet som vi har utviklet gradvis med EU, kulminerte på det nylige avholdte europeiske kulturarvsmøtet den 18. til 24. juni i Berlin, som Europa Nostra arrangerte i samarbeid med den tyske kulturarvskomiteen (DNK) og den preussiske kulturarven Foundation (SPK). 

Ved denne anledningen har vi presentert “Berlin-oppropet for tiltak innen kulturarv for Europas framtid”, som vi inviterer deg til å lese, signere og dele gjennom egne kontakter og samarbeidspartnere. (Vennligst se www.europanostra.orecategory/summit/)

I Berlin æret presidenten vår Maestro Placido Domingo og EU-kommissæren Tibor Navracsics vinnerne av våre Europeiske Kulturarvpris (for mer informasjon se: www.europanostra.org/europe-best-heritage-achievements2018-celebrated-berlin/ )

Vi håper vi skal fortsette å dele ut disse utmerkelsene i samarbeid med EU også i årene som kommer. Etter sommeren skal vi arrangere en rekke lokale prisutdelingseremonier, og vi skal en gang vise seg – være en stolt partner av den årlige konferansen «The Best on Heritage» som arrangeres 26.-28. september i Dubrovnik. Vi anbefaler deg hjertelig til å delta på denne inspirerende hendelsen (for mer informasjon: www.thebestinheritage.com).

Dette året vil også markere 5-års jubileum for vårt “7 mest truede”-program arrangert i partnerskap med European Investment Bank Institute. Ved denne anledning skal vi organisere en relatert konferanse 23. til 24. oktober i Nikosia, Kypros. 

Sist men ikke minst, 15. november, skal vi, i partnerskap med Centro Nacional de Cultura og Gulbenkian-stiftelsen arrangere Helena Vaz da Silva-prisutdelingen i Lisboa hvor vi skal hedre årets prisvinnere av denne prisen – Bettany Hughes, den berømte historikeren og kringkasteren fra Storbritannia.

I tillegg til de ovennevnte hendelsene skal vi bidra svært aktivt til de mange europeiske arrangementene som skal organiseres av EU og / eller av våre partnere fra European Heritage Alliance 3.3. som en del av det europeiske året for kulturarv.
Alle disse aktivitetene og resultatene ville ikke vært mulig uten den viktige støtten, engasjementet og innsatsene til medlemmene våre og tilhørere. Velkommen til Europa Nostra!

Respektfull og hjertelig hilsen,

(sign)

Sneška Quaedvlieg-Mihailovič

Generalsekretær

Protokollen fra Fredets årsmøte for 2017, lørdag 14 april 2018 på Hotell Hadeland,

Invitasjon til årsmøte 2017        Årsmeldingene

Bla i det originale protokolldokumentet, last opp:

D

Foreningen Fredet — interesseforening for eiere av eiendommer som er fredet etter Lov um bygningsfredning, Kulturminneloven og Fornminneloven.

Tid: Lørdag 14 april 2018 klokken 13.00 — 15.00 

Sted: Hotell Hadeland, Granavollen 35, Gran kommune i Oppland fylke. 

Årsmøte 

Styreleder Dag Lindvig leder møtet
Styreleder Dag Lindvig leder møtet

13.00 — Åpning av årsmøte vi styreleder Dag Lindvig og presentasjon av deltakere. Det var 30 medlemmer tilstede på årsmøte.

1) Valg av møteleder og referent 

Dag Lindvig valgt som møteleder. Kristina Waksvik valgt som referent.

2) Valg av to personer til å skrive under protokollen 

Ola Myhre og Trond Schmidt valgt til å skrive under protokollen.

3) Innkalling og sakliste:

Papirene til årsmøtet er denne gangen distribuert mest mulig på e-post gjennom medlemssystemet, Zubarus. De som ikke har registrert e-post har fått innkalling pr. post. Innkalling er varslet på Facebook og på våre hjemmesider.

Vedtak: Ingen merknader til innkalling eller saksliste.

4) Årsmelding 2017

Gjennomgang av årsmeldingen for 2017. Styreleder har gjennomgang av årsmeldingen. Hovedfokuset til styret har vært å få en avslutning på Sivilombudssaken og kunne fokusere fremover på andre oppgaver. Foreningen venter fortsatt på svar på søknad om å få dekket saksomkostninger. Noen mindre endringer ble innarbeidet i årsmeldingen.

Vedtak: Årsmeldingen for 2017 er godkjent.

5) Regnskap 2017 og kontingent 2018

Gjennomgang av regnskap for 2017. Styret har hatt fokus på å bruke minst mulig penger i 2017. Resultatet viser et overskudd på 167 922,-. Regnskapet er godkjent av revisorene med merknad om at styret må ha større fokus på opprydding i medlemsmassen. Dette er styret enige i og har laget en plan for opplæring i medlemsregisteret for styremedlemmene og fylkeskontakter i nærmeste fremtid.

Vedtak: Regnskap for 2017 er godkjent.

Kontingent for 2018 har sammenheng med innkomne forslag sak 6. og vil derfor behandles der.

6) Innkomne forslag – se innkalling

Sak 1– Familiemedlemsskap

På Forum Fredet diskuterte man muligheten for å opprette et familiemedlemsskap for å engasjere fremtidige generasjoner til å delta og være med på aktiviteter som Foreningen har. Det ble diskusjoner for og imot. Knut Aall og Jo Sellæg som var med å stifte foreningen ga innspill på at et medlemskap i foreningen er ment å være for den husstanden som eier den fredete eiendommen. Det ligger derfor ikke noen begrensninger i dag for at familiemedlemmer kan delta på aktiviteter og årsmøter som er i regi av foreningen. Stemmegivning på årsmøtet er gitt til et familiemedlem pr. husstand. Det ble videre diskutert hvordan vi da definerer vår medlemsmasse. En husstand kan bestå av flere familiemedlemmer. Det er viktig at vi presiserer hva et medlemskap inneholder på våre hjemmesider slik at dette ikke misforståes i fremtiden.

Vedtak: Kontingent for 2018 opprettes slik den er i dag og differensieres ikke i ulike typer. Kontingenten forblir også på 500,- for 2018.

Sak 2 – Strukturendring fylkeskontakter

Styreleder orienterte om at saken foreslåes utsatt da det er mye omstrukturering som skjer på kommune, fylkesnivå og hos Riksantikvaren. Styret ønsker å avvente til det er kommet noe mer konkret på hvordan dette bildet vil se ut før vi kan organisere oss for fremtiden.

Vedtak: Årsmøtet støtter utsettelse av strukturendring av fylkeskontakter til årsmøtet 2018.

7) Budsjett og arbeidsplan 2018

Gjennomgang av budsjett for 2018. Styreleder orienterte om søknad som er sendt til sparebankstiftelsen DNB hvor vi søker penger til et arrangement for neste generasjon i Foreningen. Nestleder orienterte om at vi har to utestående fordringer. En er dekning av egenandelen til Jo Sælleg i forbindelse med sak til Sivilombudsmannen. Siden saken enda ikke er avgjort avventes denne, men med merknad at den må inn i budsjettet. Den andre fordringen er utbetaling av 15000,- til Knut Aall i forbindelse med alt arbeidet som er gjort i forberedelse til Sivilombudssaken. Knut Aall uttalte at han ikke vil akseptere en slik godtgjørelse og godtgjørelsen derfor fjernes.

Fra 2018 er det lagt inn en godtgjørelse på 80 000,- til sekretariat/daglig leder i foreningen. Foreningen fikk myndighet av årsmøtet året før å bygge opp et sekretariat til foreningen. Styret har ikke kapasitet til å følge opp alle gjøremål slik foreningen er bygget opp i dag. Det er helt nødvendig med en slik funksjon hvis foreningen og et sittende styre skal kunne jobbe videre. Dag Lindvig er foreslått som 

daglig leder. Det er også satt av penger til å kunne jobbe med hjemmesidene våre. 

Dette er tiltenkt Gunnar Kollstrøm.

Vedtak: Budsjett for 2018 er godkjent.

8) Valg av styre, revisor og valgkomite

Valgkomiteen ved Knut Aall orienterte om komiteens innstilling. 

Styret 2017 :

På valg; Dag Lindvig — tar ikke gjenvalg

På valg; Trygve Sundt

Ikke på valg; Kristina Waksvik

Ikke på valg; Sjur Agdestein

Ikke på valg; Elin Mathisen

På valg: vararepresentant Lars Anders Gulden — tar gjenvalg 1 år 

På valg: vararepresentant Anne Karoline Gievær — tar ikke gjenvalg

 Forslag fra valgkomiteen på nye medlemmer i styret for 2018 

  Valgt: Trygve Sundt — styreformann 1 år

  Valgt: Anders Haaland — Hordaland — styremedlem 2.år

  Valgt: Hans Roger Selnes — Nord Trøndelag — vararepresentant 1.år

 Revisor:

  Valgt: Trond Schmidt — revisor 1.år 

  Valgt: Hilde Fosse — revisor 1.år

  Alle i valgkomiteen tok gjenvalg for 1 år: 

Christian Oppegård, Knut B. Aal, Elin Agdestein.

Vedtak: Årsmøtet tiltrådte valgkomiteens innstilling ved akklamasjon.

Underskrift protokoll

(Sign)             (Sign)

Ola Myhre  Trond Schmidt

Fortsett å lese «Protokollen fra Fredets årsmøte for 2017, lørdag 14 april 2018 på Hotell Hadeland,»

Fram til 30. juni 2018 kan du foreslå hvem du mener fortjener Riksantikvarens kulturminnepris for 2018!

Kanskje finnes det kandidater blant Foreningen Fredets egne medlemmer?

Riksantikvarens kulturminnepris blir delt ut til personer, organisasjoner eller miljø som har gjort ein spesiell innsats for:

 • bevaring og/eller restaurering av kulturminne
 • formidling av kulturminne, nasjonalt eller regionalt
 • bruk/gjenbruk og vedlikehald av kulturminne

Les mere om dette på RIksantikvarens nettsider

 

«Den europeiske private kulturminne-uken» – «European Private Heritage Week»

Fredet oppfordrer medlemmer til å delta i markeringen av «Den europeiske private kulturarvuka» / «European Private Heritage Week» – 24.-27. mai 2018, sammen med private eiere av historiske hus over hele Europa.

Foreningen Fredet er medlem av den europeiske organisasjonen «European Historic Houses» (EHH), som markerer den europeiske private kulturarv-uken  24.-27. mai 2018, med felles motto «Vårt hus – Din kulturarv». 
Da vil mange private eiere av historiske hus åpne sine dører og samtidig organisere spesielle aktiviteter for publikum.

«European Historic Houses» har fire hovedmål med «European Private Heritage Week»:

 • Øke bevissthet om samfunnsbidraget fra kulturarv og historiske hus i private eie. 
 • Bidra til bedre dialog mellom eiere / ledere og publikum
 • Øk synergier med levende kunst
 • Fremme offentlig engasjement, spesielt den unge generasjonen

Initiativet er del av EHHs markering av 2018 som det europeiske kulturminneåret.

Les mer – og få god idéer om hvordan du selv kan bidra til markeringen  (på engelsk)
Foreningen Fredet vil svært gjerne bli informert om initiativ og arrangement blant våre medlemmer i tilknytning til «Den europeiske private kulturminne-uken».
Send oss bilder og tekst til post@fredet.no.
Lykke til.

Papirene for årsmøtet 2017 den 14.-15.2018 på Gran, Hadeland er nå under utsendelse

Papirene for årsmøtet 2017 den 14.-15.2018 på Gran, Hadeland sendes nå ut pr. e-post til alle medlemmer.
Medlemmer uten kjent e-post-adresse vil snarest motta papirene i ordinær postgang.

Styret i Fredet ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøtet 2017 på Gran, Hadeland 14. april 2018.

Sakspapirene, som er utsendt direkte til medlemmene, finner du også her:

 1.  «Program for Årsmøtet 2017 i Fredet 14. april 2018» – som tidligere publisert.
 2.  «Foreningen Fredet – utsendelse til medlemmer før årsmøte 2017» – inneholder
 • Innkalling til årsmøte 2017 den 14.-15. april 2018 – med årsmøteprogram (Last ned)
 • Årsmelding 2017 – Aktivitet i Foreningen Fredet i perioden fra årsmøtet 2016 til årsmøtet 2017 (last ned)
 • Revidert regnskap 2018-regnskap 2017 (medlemmer som mangler dette dokumentet kan henvende seg til post@fredet.no, så vil den bli oversendt.
 • Arbeidsplan for arbeidssesong 2018/2019 (last ned)
 • Budsjett 2018 (last ned)

Velkommen!