En fredelig liten jul- og nyttårshilsen til `fredete eiere`.

Et år går som kjent fort – i alle fall for mange av oss.

For oss begynte som vanlig den første helgen i februar med Forum Fredet på Soria Moria.
Her fikk vi anledning til å møte den nylige tiltrådt Riksantikvar Hanna Geiran sammen med Ulf Holmene.

Ref.  orienteringen på vår nettside og som ble sendt til dere den 11.02.19.

Riksantikvaren lyttet til våre viktige temaer, og avsluttet med å si at «vi må møtes oftere».

Fra møtet med Klima- og miljødepartementet statssekretær Sveinung Rotevatn
Fra møtet med Klima- og miljødepartementet statssekretær Sveinung Rotevatn

Fredets tidligere styreleder Dag Lindvig og jeg fikk tiltrede på statsrådens kontor den 15.02.19, men uten Klima- og Miljøminister Ola Elvestuen tilstede, – kun hans statssekretær Sveinung Rotevatn. Her fikk vi presentert det samme tema som statssekretær Sveinung Rotevatn hadde fått høre fra Dag Lindvig på Lillehammer to måneder før (18.12.18):  Eindomsskatten samt forutsigbare økonomiske rammebetingelser som søker å inspirere til jevnt, og faglig godt vedlikehold av våre hus.
Statssekretæren lyttet, og sa at de får så mange innspill at de ikke kunne forholde seg til vår (fornyede) power-point presentasjon. Dette måtte utdypes nærmere. Vi skulle være æret over at vi i det hele tatt fikk ´audiens´ på statsrådens kontor. Dette møtet oppfattet vi ikke som særlig oppløftende. Som kommentert i artikkelen vedrørende brannen på taket av Notre Dame rett før‏: Hvilket politisk parti er villig til å ta denne hansken uten å kaste den når valget er over? Vi er kun 2 634 eiere av fredete eiendommer i privat eie. Våre utfordringer blir dessverre uvesentlig sammenlignet med regionalisering, sykehusdrift, skole og samferdsel, – for ikke glemme bomringer……

Tidligere styreledere har tatt opp utfordringen med å være styreleder i en forening uten et sekretæriat. Styret konkluderte etter Forum Fredet 2019 at dette måtte prioriteres.
Vi har lyktes å gjøre avtale med Sellæg AS som nå bistår styret.  Takk til dere. Til orientering så var Jo Sellæg en av initiativtakerne til etablering av Fredet, og var i flere år styremedlem. Jo og Anna Helenes innsats for ivaretakelse av denne kulturarven bør være kjent og trenger ingen ytterligere beskrivelse.

Vi har fortsatt utfordringer vedr. oppfølging av medlemsregisteret og registrering av innbetalte kontingenter.

fra Fredets årsmøte i Bergen 2019
fra Fredets årsmøte i Bergen 2019

Årsmøtet i Bergen tillater jeg meg å beskrive som en suksess. Som dere ser av bildet så var det et begrenset oppmøte – her var flystreiken også noe av årsaken.

Styremedlem og fylkeskontakt for Hordaland Anders Haaland hadde lagt opp til et flott faglig arrangement. Takk Anders. (Se bilder nederst i artikkelen).

Budsjettet for 2019 var meget stramt, – og det har også fått konsekvenser for våre tidligere kontakter med EHH og Euro Nostra.

Det viktigste for 2019 var å følge opp våre kjernesaker, og be om møte med Riksantikvar Hanna Geiran og øvrige hos RA for å ytdype de utfordringene som forslagene fremprovoserer.

Det lyktes ikke å finne dato for dette møtet før 20 september. ( Referat kommer).

I referatet er det lyspunkter som vi håper Harald Ibenholt hos RA vil belyse ytterligere i kommende Forum Fredet på Soria Moria 31.01 – 02.02.20. Her vil vi samtidig vurdere vår handlingsplan for å sikre at vi har hovedfokus på våre kjerneutfordringer.

Dere fikk en julehilsen fra Riksantikvaren for noen dager siden. Her var det også vedlagt et informasjonshefte om tema  brannvern som Fortidsminneforeningen har laget. Vi ba RA sende den ut.

Med ønske om en God Jul & et Godt Nytt År

Trygve Sundt

Styreleder

Foreningen Fredet

 

Brødretomten til Anders Haaland
Brødretomten til Anders Haaland
Interiør fra Brødretomten til Anders Haaland
Interiør fra Brødretomten til Anders Haaland
Sophies Minde til Anne Margrete Konow Lund
Sophies Minde til Anne Margrete Konow Lund
Maaseskjæret til Marianne Haaland
Maaseskjæret til Marianne Haaland

Fredets høringsuttalelse til KLD

Fredets logo

Fredet har sendt høringsuttalelse til Klima- og miljødepartementets utkast til endring av forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven.

For foreningen Fredet er det vesentlig at også status til bygningsfredningsloven fra 1920 blir ivaretatt,  slik også Sivilombudsmannen har understreket.

 

Til KLD - Høringsrunde - uttalelse fra Fredet 24.10.2019

Her er mer om KLDs sak:  «Høring – regionreformen – endring i forskrift om myndighet mv. etter kulturminneloven».

Foreslå kandidater til Riksantikvarens kulturminnepris – innen 30. juni 2019

Vi oppfordrer våre medlemmer til å foreslå kandidater til Riksantikvarens kulturminnepris, som deles ut til personer, organisasjoner eller miljø som har gjort en særlig innsats for:

  • bevaring og/eller restaurering av kulturminne
  • formidling av kulturminne, nasjonalt eller regionalt
  • bruk/gjenbruk og vedlikehold av kulturminne

Prisen består av et kunstverk, diplom og 25.000kr.

Bruk nominasjonsskjema: www.ra.no/kulturminnepris – innen 30.6.2019

Virksomt Vern 2019 – foreningen Fredet foreslår ordning som oppmuntrer til godt vedlikehold av fredede bygninger

Virksomt Vern - ordning som Oppmuntrer til godt vedlikehold av fredede bygninger
Foreningen Fredet holdt sitt årsmøte i Bergen 27.-28.4.2019.
Møtet ble riktig hyggelig og meget vellykket.
Selve årsmøtet ble avviklet lørdag 27.4.2019. Den signerte protokollen fra årsmøtet foreligger og sendes nå ut direkte til alle medlemmer.
Den faglige delen med byvandringer og  lystgårds- og museumsbesøk vil bli husket lenge! En spesiell takk til styremedlem Anders Haaland for inspirerende og imponerende formidling av Bergens utvalgte spesialiteter.

Virksomt Vern - ordning som Oppmuntrer til godt vedlikehold av fredede bygninger

Som tidligere bebudet, bl. a. på Forum Fredet i januar 2019, har Foreningen Fredet utviklet forslaget “Virksomt vern – ordning som oppmuntrer til godt vedlikehold av fredede bygninger».

Forslaget ble presentert for årsmøtet, og styreleder vil presentere forslaget for Riksantikvaren i neste møte.

Om norsk kulturminnevern og brannen i Notre-Dame

Aktuell kommentar fra foreningen Fredets styreleder Trygve Sundt.

(Denne saken er også publisert som «Debattinnlegg» i Nationen 26.4.2019:

«Kulturminnevern og Notre-Dame»)

Kan en liten `gnist` på taket av Notre-Dame forårsake en brann som bidrar til å samle Europa – en liten stund?                                                                   

Kan en slik brann bidra til å rette oppmerksomheten på vår hverdag hvor vi ikke verdsetter betydningen av vår felles kulturarv før vi har mistet den?

Vi mister den ikke bare ved brann, men også på grunn av manglende vilje, kunnskap, forståelse og økonomiske ressurser med tilstrekkelige incitamenter for denne forvalting.

Her hjemme satt Lærdalsbrannen søkelyset på svakhetene ved manglende brannforebyggende tiltak, manglende brannsikring og manglende forsikringsordninger for den lovregulerte fredete del av denne kulturarven.

Har vi lært noe, har vi lært nok?

I Norge er det ialt 3.308 bygninger i privat eie som er fredet etter de tre lovene som myndighetene mener skal sikre denne del av vår kulturarv.

Lover sikrer bokstavelig talt ingen ting.

Det er de 2.634 eiere av disse bygninger som naturlig nok må ta det ansvaret.

Ansvaret med de mer-kostnader som denne forvalting pålegger disse eiere har imidlertid Stortinget bestemt kun skal støttes hvis eierne har tilstrekkelig evne, kunnskap og tålmodighet til å gjennomføre krevende søknads- og kvalietssikringsprosesser

Intensjonen har vært at dette skulle være den mest målrettede støtteordning.

Erfaringer har dessverre vist at det ikke er tilfelle.

Dette har andre land erkjent. Hvorfor ikke Det Norske Storting?

Veien fremover har, av alle politiske partier, vært brolagt med gode intensjoner uten substans. Det er politikkens natur. Det er også skjebnen for de som står nederst på prioriteringslisten.Når taket lekker så blir brannvern nedprioritert.

Det bør ikke forbause noen, – heller ikke politikere.

Det har gjennom snart 45 år vært Odelstingproposisjoner, NOU-rapporter og diverse kulturminnemeldinger som har konkretisert i svært lite.

Så kan politikerne selvsagt poengtere at svært lite i alle fall er mer enn INTET.

De politiske miljøene prioriterer selvsagt sikkerhet, helse, skole og samferdsel.

Så brenner det, og så rives det, og det hele skal nå, pånytt, suppleres med enda en kulturminnemelding. Den kommer i 2020.                                                                                    Kulturminnemelding nr 16 2005 konkluderte med at alle fredete bygninger skulle bli prioritert slik at de innen 2020 skulle kunne karakteriserer å være i `god vedlikeholdstandard`.                                                                                                        Kulturminnemeldingen nr 35/2012/13 påpekte at Riksrevisjonen  allerede i 2008/09 konkluderte med at «- sentrale forutsetninger for at man kan nå målene, ikke er på plass og at det dermed er en vesentlig risiko for at målene ikke blir nådd innen fristen 2020.»

Når «alle» visste at  den overordnede målsetting ville koste milliarder så er det symptomatisk for slike meldinger når de avsluttes med en kommentar at «oppfølging av tiltak i årene framover vil være avhengig av den økonomiske utviklingen og budsjettsituasjonen».

De som har lest de aktuelle kapitlene i statsbudsjettene siden 2005 vet selvsagt

at det ikke har vært mulig å gjennomføre dette.

Statsbudsjettet for 2019 hadde imidlertid en liten korreksjon som antyder at målene ikke kan nås. Det var jo betimelig når det var et år igjen.

Foreningen FREDET er en organisasjon for eiere av eiendommer som kulturminnemyndighetene mener er av nasjonal betydning som kulturbærere, og som sådan har blitt fredet basert på de ovennevnte tre lover.

Foreningen har, siden oppstarten for tretten år siden, kjempet for politisk vilje og byråkratisk forståelse for å etablere forutsigbare, rasjonelle og økonomiske rammebetingelser og incitamenter for forvaltning av denne delen av kulturarven.

Kulturminnemyndighetene har loven og definisjonsretten, mens eierne er pålagt et forvaltningsmessig ubalansert tvangsekteskap.

Kan vi håpe på bedre respekt og forståelse etter den kommende kulturmelding?

Det brant i Lærdal, det brant i Paris, det kommer til å brenne igjen.

På grunn av et privat initiativ ble det i 2008/09 etablert et brannvarslingsanlegg i en tett trehusbebyggelse/uthavn på Sørlandet som tre måneder etterpå reddet stedet. Brannvesenet fikk tidlig melding og ankom før brannen fikk utvikle seg.

Hvis alt skal baseres på privat initiativ uten statlige incitamenter så har vi ikke lært noe.

Foreningen FREDET har erfart at enkeltmedlemmer har blitt nektet montasje av brann-detektorer i taket siden det ville påføre skade, – nemlig etterlate to skruehull.

Det er slike saksbehandlingsmessige feilgrep som eiere blir belastet med, og som er med på å forvitre tillitsforholdet til kulturminnemyndighetene.

Foreningen FREDET har kommet med, og vil fortsatt komme med innspill for at forvaltningen av den fredete kulturarv i privat eie skal være rasjonell og meningsfull.

Det forutsetter at det fortsatt forblir en fredet kulturarv i privat eie å forvalte.

Denne forvaltning krever engasjement, kunnskap og resurser.                        

Hvis den politiske vilje til å erkjenne utfordringene uteblir, så viser tilbakemeldinger at neste generasjons vilje til å ta stafettpinnen videre også uteblir.

Risikoen blir at vedlikehold kun blir basert på den enkelte eieres vilje, ofte manglende kunnskap og begrenset økonomi eller at bygningen råtner på rot.

Brannvern blir naturlig nok nedprioritert.

Fredete bygg er vurdert som særskilt brannobjekt, – ref. Brann og eksplosjonsloven.   Her kreves oppfølging med kostnader som eier må betale selv.

Hvorfor skal disse eier betale for noe som «ikke fredete eiere» slipper?

Øket brannsikring blir det ikke.

Riksantikvaren opplyste i 2016 at de holdt på med en handlingsplan for brannsikring av kulturminner, – herunder fredete bygg i privat eie.

Foreningen FREDET venter fortsatt på denne handlingsplanen.

Hvilket politisk part er villig til å ta denne hansken uten å kaste den igjen når valget er over? – det er jo en liten gruppe eiere, og det er sikkert et fåtall av de 2.634 eiere som vil angripe dem for manglende oppfølging.                             

Den andre hansken mangler jo..…...den er sikkert brent opp?

 

Foreningen FREDET

Trygve Sundt

Styreleder

Velkommen til årsmøte i foreningen Fredet i Bergen 27.-28.4.2019 (nå oppdatert med «faglig program»)

Fra Bryggen i Bergen

INVITASJON til ÅRSMØTE foreningen Fredet 27.-28.4.2019

MELD DERE PÅ IDAG: trygve@lilleakersentrum.no

Vi har den glede å invitere til årsmøtet i foreningen fredet lørdag 27 til søndag 28 april 2019.

(Det har tidligere vært plan å holde årsmøtet annet sted i Bergen. Av kapasitetsmessige årsaker er nå stedet endret)

Mandag 8.april ble «Årsmelding for 2018 med supplement frem til årsmøtet 27 april 2019, med regnskap 2018 og Budsjett 2019» sendt direkte til alle medlemmer. Dersom du er medlem og, mot formodning, ikke har mottatt dette: ta kontakt med oss, så ordner vi saken.

Årsmøtet vil bli arrangert i BERGEN,  hotell Radisson Blue Royal – Bryggen.

Alle medlemmer vil motta direkte invitasjon med program og praktiske detaljer.

Dette er en orienterende invitasjon for å gi dere god tid, slik at det ikke finnes unnskyldninger for ikke å delta. Og for å sikre tilstrekkelig rom på hotellet.

Det er reservert 40 rom på hotellet fra lørdag til søndag. Endelig program kommer senere.

Pr. 21.3.2019: faglig program er nå tilgjengelig:

Faglig program årsmøtet i Bergen (27.-28.4.2019)

NB! Hver deltaker bestiller selv rom direkte til hotellet 

v/Britt Erster Bergersen.  E-post.: britt.erster.bergersen@radissonblu.com

eller på bestill på nett: https://bit.ly/2tsbTnu                                             

(Husk også å ev. bestille rom om før og etter selve arrangementet lørdag til søndag, avhengig av behov)

MELD DERE PÅ IDAG: trygve@lilleakersentrum.no

Og husk: bestill rom selv (ref. ovenfor). De 40 rommene er reservert til og med 02 april 2019

Vi ser fram til å møte alle i Bergen. 

Med hilsen

Styret i foreningen Fredet

Trygve Sundt, Sjur Agdestein, Kristina Waksvik, Elin Mathisen, Hans Roger Selnes. Lars Anders Gulden

Oppdatert: Fredets oppfordring til å delta i denne undersøkelsen har vært vellykket

Heritage Houses for Europe

 

Fredets oppfordret før helga – med svært kort frist – alle medlemmer til  å delta i denne undersøkelsen.

Undersøkelsen er nå avsluttet, og med godt resultat. Vi rakk å gi 22 norske besvarelser, til tross for den svært korte fristen. Det blir et godt bidrag til undersøkelsen, som har tilsammen 1549 deltakere fra hele Europa.

 

Heritage Houses for Europe
Heritage Houses for Europe

 

Slik informerer UHH selv om status:

«It is with great pleasure that we can announce that the survey of our project ‘Heritage Houses for Europe’ closed Friday with a record participation : 1549 owners took part all over Europe!

We would like to convey our greatest thank you to all of you who have helped us share this important survey to owners. This really shows how much a European view on historic houses’ impact is necessary and how much owners are willing to participate and contribute to it. You will find attached the number of participants per country, for your information (please note that ‘other country’ mainly corresponds to Switzerland).

The results of the survey and Study will be presented at the final Conference of the project on September 24, 2019 in Brussels.

If you are interested to have more information on the project, please visit the website: https://www.europeanlandowners.org/heritage-houses-for-europe/


På henstilling fra European Historic Houses videreformidler Fredet oppfordringen om å delta i denne undersøkelsen. Det er viktig for undersøkelse at den også får  norsk deltakelse.

Beklageligvis er det nå svært kort frist: 15.2.2019. Styret håper mange av våre medlemmer likevel vil finne mulighet til å delta i undersøkelsen, slik at også norske eieres virkelighetsoppfatning om slikt «fredet» eierskap vil komme til uttrykk. Undersøkelsen er på engelsk, tysk eller fransk, og blir presentert slik:

The Survey of the project ‘Heritage Houses for Europe’ will be available until February 15!

We want to know what your reality of owning/managing a heritage house is.

Targeting owners-managers of heritage houses, it will feed into a new European Study assessing the added value of family-owned heritage houses in Europe; as well as identifying innovative business models.

We need owners and managers from all over Europe to take the survey & spread it to their networks. Together we are stronger.

Start registreringen her