Om eiendomsskatt og fredning

Det er kulturminnemyndighetene som har valgt ut og fredet et antall eiendommer i Norge for å bevare denne del av vår nasjonale kulturarv for fremtiden.

Kulturminnemyndighetene setter klare begrensinger for bruk og forvaltning av fredete eiendommer i privat eie.  Dette krever forståelse for de antikvariske forutsetninger for den enkelte fredning samt merarbeid med økede økonomiske belastninger for den enkelte eier.

Det må være en forutsetning at de konsekvenser og utlegg som følger av fredning av privat eiendom skal kompenseres for den enkelte eier. 

Foreningen Fredet har gjentatte ganger ovenfor kulturminnemyndigheten kommer med innspill vedrørende forutsigbare økonomiske rammebetingelser for støtte til forvalting av fredete eiendommer. 

Et av innspillene gjelder eiendomsskatten som mange kommuner har valgt å innføre.                                                                                                        

Eiendomsskatten er en kommunal skatteform. Kommunene har anledning til å frita bl.a. fredete eiendommer for denne eiendomsskatt.

Det at en del kommuner velger å ikke skattelegge fredede eiendommer er positivt for den enkelte eier. Ordningen med slike fritak er således avhengig av kommunens velvilje. Dette er prinsipielt uheldig.

Foreningen Fredet har påpekt det urimelige at Staten for sine egne kulturhistoriske ,- og fredete bygg har fritatt disse for eiendomsskatt, men latt kommunen selv velge hvordan de skal skattelegge tilsvarende fredete eiendommer i privat eie.

Som en del av de foreslåtte forutsigbare støtterordninger for fredete bygg i privat eie har foreningen Fredet søkt dialog med stortingspolitikere for å bl. a. sikre at fredete eiendommer skal fritas for eiendomsskatt. Dette er en av foreningens viktigste oppgaver.

27.09.2018

Foreningen FREDET

Trygve Sundt

Leder

 

Se også oppropet fra Norsk Kulturarv om samme sak:

Årsmøtet til Norsk Kulturarv vedtok ei uttale om eigedomsskatt på kulturminner i Norge. Uttala er oversendt alle politiske parti i Norge.