Fra FORSIKRINGSFRONTEN (Tidligere publisert 2016-2017)

Fredets medlemmer som har uavklarte forsikringsforhold: Ta kontakt med Fredet for ytterligere opplysninger.


Fredet hadde møte hos RA i den 19.04.2016 for å avklare våre utfordringer vedrørende fullverdiforsikring av fredete bygninger.
Referat fra møtet leses her:


Fredet møte med  Riksantikvaren, 19. april 2016
Referat fra møtet leses her:


Tilbakemelding til Fredet fra Riksantikvaren,  etter møte om forsikring. datert 20.2.2017
Les brevet her:


 

Europe Nostra – Berlin: Opprop til handling. Kulturarv for Europas fremtid

 

Dette er temaer som vi i Fredet, som eiere av fredete eiendommer, er meget klar over: 

Oppropet sier at vi  må plassere vår felles kulturarv der den hører hjemme, i sentrum av Europas politikk og prioriteringer.
Begrunnet med :
1. Vår kulturarv er den som gjør oss til europeere slik det kommer til uttrykk i våre varierende og felles verdier, kulturer og minner. Derfor er kulturarven den virkelige manifisteringen av Europas “Samhold gjennom Mangfold” og den hjelper oss å motstå de splittende kreftene som er en trussel mot vårt samfunn.
2. Vår kulturarv bærer i seg flere lag av vår identitet, den lokale, regionale, nasjonale og europeiske. Disse lagene er alle i forbindelse med hverandre de forsterker hverandre og er i stadig utvikling.
3. Vår kulturarv gir oss opplevelsen av tilhørighet til lokalsamfunnet og en følelse av samhørighet og solidaritet med Europa.
4. Vår kulturarv binder sammen generasjoner slik den kommer til uttrykk i kryssbefruktninger og grenseoverskridende bevegelser av folk og ideer gjennom generasjoner av delt historie. Dette er utgangspunktet for en ærbødig og berikende dialog og gjensidig påvirkning innenfor og mellom samfunn i Europa, men også med andre kulturer i verden.
5. Vår kulturarv fungerer som en bro mellom vår fortid og fremtid. Det gjør det mulig for oss å lære av og bygge på våre kulturelle tradisjoner og historie, samtidig som den hjelper oss å lege våre sår og reparere fortidens skader. Kulturaven oppmuntrer samtidig den pågående kreativitet og innova- sjon. Den er en kilde til videre læring og inspirasjon og en basis for aktiv og ansvarlig deltagelse i samfunnet.
6. Vår kulturarv er også en viktig ressurs for en bærekraftig utvikling og en kilde til styrket sosial tilhørighet, så vel som en kilde til et stort antall meningsfylte stillinger, både direkte og indirekte.
7. Kulturarven gir harmoni og skjønnhet til det miljøet som omgir oss, både det menneskeskapte og det naturlige, og styrker på den måten vår trivsel og vår livskvalitet.

Oppropet baseres på 7 handlinger: Utarbeidelse av en europeisk handlingsplan for kulturarven. – Anerkjenne kulturarv som en prioritet for europeisk politikk og bevilgninger. – Bygge broer mellom lokale, nasjonale og europeiske styringsnivå. – Bevare og videreføre det uerstattelige. – Investere i fornyelse av kulturminner med kvalitet. – Fremme bedre kunnskap og Dypere forståelse. – Bygge videre på den etablerte satsingen.

Berlin: Opprop til handling kan signeres online på Europa Nostras hjemmeside:

www.europanostra.org/berlin-call-action

Les hele oppropet her (på norsk):

Om eiendomsskatt og fredning

Det er kulturminnemyndighetene som har valgt ut og fredet et antall eiendommer i Norge for å bevare denne del av vår nasjonale kulturarv for fremtiden.

Kulturminnemyndighetene setter klare begrensinger for bruk og forvaltning av fredete eiendommer i privat eie.  Dette er krever forståelse for de antikvariske forutsetninger for den enkelte fredning samt merarbeid med økede økonomiske belastninger for den enkelte eier.

Det må være en forutsetning at de konsekvenser og utlegg som følger av fredning av privat eiendom skal kompenseres for den enkelte eier. 

Foreningen Fredet har gjentatte ganger ovenfor kulturminnemyndigheten kommer med innspill vedrørende forutsigbare økonomiske rammebetingelser for støtte til forvalting av fredete eiendommer. 

Et av innspillene gjelder eiendomsskatten som mange kommuner har valgt å innføre.                                                                                                        

Eiendomsskatten er en kommunal skatteform. Kommunene har anledning til å frita bl.a. fredete eiendommer for denne eiendomsskatt.

Det at en del kommuner velger å ikke skattelegge fredede eiendommer er positivt for den enkelte eier. Ordningen med slike fritak er således avhengig av kommunens velvilje. Dette er prinsipielt uheldig.

Foreningen Fredet har påpekt det urimelige at Staten for sine egne kulturhistoriske ,- og fredete bygg har fritatt disse for eiendomsskatt, men latt kommunen selv velge hvordan de skal skattelegge tilsvarende fredete eiendommer i privat eie.

Som en del av de foreslåtte forutsigbare støtterordninger for fredete bygg i privat eie har foreningen Fredet søkt dialog med stortingspolitikere for å bl. a. sikre at fredete eiendommer skal fritas for eiendomsskatt. Dette er en av foreningens viktigste oppgaver.

27.09.201

Foreningen FREDET

Trygve Sundt

Leder

 

Se også oppropet fra Norsk Kulturarv om samme sak:

Årsmøtet til Norsk Kulturarv vedtok ei uttale om eigedomsskatt på kulturminner i Norge. Uttala er oversendt alle politiske parti i Norge.

Avvikling av alias-domenet foreningenfredet.no pr. 25.10.2018

Fredet.no er Foreningen Fredet domenenavn på Internett. Allias-domenet foreningenfredet.no avvikles.

Foreningen Fredet er knyttet til internett-domenet fredet.no med nettstedet www.fredet.no.

Tidligere har foreningen Fredet også benyttet domene-alias foreningenfredet.no (med www.foreningfredet.no som alias for nettstedet).

Fredet.no er kvalitetssikret med sertifikat og adresseres sikkert med SSL (HTTPS://www.fredet.no), noe som ikke er tilfelle med foreningenfredet.no.

Fra og med 25.10.2018 avvikles alias-domenet foreningenfredet.no, slik at foreningens nettsted KUN blir å finne som HTTPS://www.fredet.no.

Oppfordring til å delta i europeisk fotokonkurranse

European Historic Houses Association inviterer til fotokonkurranse. Delta med foto som ikke er eldre enn 3 år.

Ny frist for å delta er satt til 23:59 GMT den 30 september 2018 (utsatt fra opprinnelig frist 23. juli 2018).

Foreningen Fredet oppfordrer medlemmer til å delta, og slik bidra til å synliggjøre vår norske privateide kulturarv for resten av Europa.

Konkurransen krever dialog på engelsk (med mulighet for automatisk oversettelse til norsk)

Go to www.heritagephotos.eu and have a look at this great competition!

 

Fortsett å lese «Oppfordring til å delta i europeisk fotokonkurranse»

Europa Nostra ønsker Foreningen Fredet velkommen som medlem

Fredet har mottatt brev fra Europa Nostra 7. juli 2018, som ønsker Fredet velkommen som medlem:

(Vår oversettelse, se det engelske originalebrevet: BrevtilFredetfraEuropaNostra-7.juli2018 )

 

På vegne av presidenten vår, Maestro Placido Domingo, og på vegne av styret, er det min glede å ønske Foreningen Fredet hjertelig velkommen som en ny medlemsorganisasjon i Europa Nostra, Kulturarvens stemme i Europa. Vi er glade for at dere har besluttet å bli med i vår stadig voksende familie av hundrevis av medlems- og tilknyttede organisasjoner og tusenvis av dedikerte personer fra hele Europa og utenfor.

Som du vet, er året 2018 det europeiske året for kulturarv. Europa Nostra er stolt av å ha fremmet behovet for et slikt europeisk år, og også å ha blitt anerkjent av EU som dets viktigste sivile samfunnspartner for organisasjonen dette året. Det fremragende partnerskapet som vi har utviklet gradvis med EU, kulminerte på det nylige avholdte europeiske kulturarvsmøtet den 18. til 24. juni i Berlin, som Europa Nostra arrangerte i samarbeid med den tyske kulturarvskomiteen (DNK) og den preussiske kulturarven Foundation (SPK). 

Ved denne anledningen har vi presentert “Berlin-oppropet for tiltak innen kulturarv for Europas framtid”, som vi inviterer deg til å lese, signere og dele gjennom egne kontakter og samarbeidspartnere. (Vennligst se www.europanostra.orecategory/summit/)

I Berlin æret presidenten vår Maestro Placido Domingo og EU-kommissæren Tibor Navracsics vinnerne av våre Europeiske Kulturarvpris (for mer informasjon se: www.europanostra.org/europe-best-heritage-achievements2018-celebrated-berlin/ )

Vi håper vi skal fortsette å dele ut disse utmerkelsene i samarbeid med EU også i årene som kommer. Etter sommeren skal vi arrangere en rekke lokale prisutdelingseremonier, og vi skal en gang vise seg – være en stolt partner av den årlige konferansen «The Best on Heritage» som arrangeres 26.-28. september i Dubrovnik. Vi anbefaler deg hjertelig til å delta på denne inspirerende hendelsen (for mer informasjon: www.thebestinheritage.com).

Dette året vil også markere 5-års jubileum for vårt “7 mest truede”-program arrangert i partnerskap med European Investment Bank Institute. Ved denne anledning skal vi organisere en relatert konferanse 23. til 24. oktober i Nikosia, Kypros. 

Sist men ikke minst, 15. november, skal vi, i partnerskap med Centro Nacional de Cultura og Gulbenkian-stiftelsen arrangere Helena Vaz da Silva-prisutdelingen i Lisboa hvor vi skal hedre årets prisvinnere av denne prisen – Bettany Hughes, den berømte historikeren og kringkasteren fra Storbritannia.

I tillegg til de ovennevnte hendelsene skal vi bidra svært aktivt til de mange europeiske arrangementene som skal organiseres av EU og / eller av våre partnere fra European Heritage Alliance 3.3. som en del av det europeiske året for kulturarv.
Alle disse aktivitetene og resultatene ville ikke vært mulig uten den viktige støtten, engasjementet og innsatsene til medlemmene våre og tilhørere. Velkommen til Europa Nostra!

Respektfull og hjertelig hilsen,

(sign)

Sneška Quaedvlieg-Mihailovič

Generalsekretær

Protokollen fra Fredets årsmøte for 2017, lørdag 14 april 2018 på Hotell Hadeland,

Invitasjon til årsmøte 2017        Årsmeldingene

Bla i det originale protokolldokumentet, last opp:

D

Foreningen Fredet — interesseforening for eiere av eiendommer som er fredet etter Lov um bygningsfredning, Kulturminneloven og Fornminneloven.

Tid: Lørdag 14 april 2018 klokken 13.00 — 15.00 

Sted: Hotell Hadeland, Granavollen 35, Gran kommune i Oppland fylke. 

Årsmøte 

Styreleder Dag Lindvig leder møtet
Styreleder Dag Lindvig leder møtet

13.00 — Åpning av årsmøte vi styreleder Dag Lindvig og presentasjon av deltakere. Det var 30 medlemmer tilstede på årsmøte.

1) Valg av møteleder og referent 

Dag Lindvig valgt som møteleder. Kristina Waksvik valgt som referent.

2) Valg av to personer til å skrive under protokollen 

Ola Myhre og Trond Schmidt valgt til å skrive under protokollen.

3) Innkalling og sakliste:

Papirene til årsmøtet er denne gangen distribuert mest mulig på e-post gjennom medlemssystemet, Zubarus. De som ikke har registrert e-post har fått innkalling pr. post. Innkalling er varslet på Facebook og på våre hjemmesider.

Vedtak: Ingen merknader til innkalling eller saksliste.

4) Årsmelding 2017

Gjennomgang av årsmeldingen for 2017. Styreleder har gjennomgang av årsmeldingen. Hovedfokuset til styret har vært å få en avslutning på Sivilombudssaken og kunne fokusere fremover på andre oppgaver. Foreningen venter fortsatt på svar på søknad om å få dekket saksomkostninger. Noen mindre endringer ble innarbeidet i årsmeldingen.

Vedtak: Årsmeldingen for 2017 er godkjent.

5) Regnskap 2017 og kontingent 2018

Gjennomgang av regnskap for 2017. Styret har hatt fokus på å bruke minst mulig penger i 2017. Resultatet viser et overskudd på 167 922,-. Regnskapet er godkjent av revisorene med merknad om at styret må ha større fokus på opprydding i medlemsmassen. Dette er styret enige i og har laget en plan for opplæring i medlemsregisteret for styremedlemmene og fylkeskontakter i nærmeste fremtid.

Vedtak: Regnskap for 2017 er godkjent.

Kontingent for 2018 har sammenheng med innkomne forslag sak 6. og vil derfor behandles der.

6) Innkomne forslag – se innkalling

Sak 1– Familiemedlemsskap

På Forum Fredet diskuterte man muligheten for å opprette et familiemedlemsskap for å engasjere fremtidige generasjoner til å delta og være med på aktiviteter som Foreningen har. Det ble diskusjoner for og imot. Knut Aall og Jo Sellæg som var med å stifte foreningen ga innspill på at et medlemskap i foreningen er ment å være for den husstanden som eier den fredete eiendommen. Det ligger derfor ikke noen begrensninger i dag for at familiemedlemmer kan delta på aktiviteter og årsmøter som er i regi av foreningen. Stemmegivning på årsmøtet er gitt til et familiemedlem pr. husstand. Det ble videre diskutert hvordan vi da definerer vår medlemsmasse. En husstand kan bestå av flere familiemedlemmer. Det er viktig at vi presiserer hva et medlemskap inneholder på våre hjemmesider slik at dette ikke misforståes i fremtiden.

Vedtak: Kontingent for 2018 opprettes slik den er i dag og differensieres ikke i ulike typer. Kontingenten forblir også på 500,- for 2018.

Sak 2 – Strukturendring fylkeskontakter

Styreleder orienterte om at saken foreslåes utsatt da det er mye omstrukturering som skjer på kommune, fylkesnivå og hos Riksantikvaren. Styret ønsker å avvente til det er kommet noe mer konkret på hvordan dette bildet vil se ut før vi kan organisere oss for fremtiden.

Vedtak: Årsmøtet støtter utsettelse av strukturendring av fylkeskontakter til årsmøtet 2018.

7) Budsjett og arbeidsplan 2018

Gjennomgang av budsjett for 2018. Styreleder orienterte om søknad som er sendt til sparebankstiftelsen DNB hvor vi søker penger til et arrangement for neste generasjon i Foreningen. Nestleder orienterte om at vi har to utestående fordringer. En er dekning av egenandelen til Jo Sælleg i forbindelse med sak til Sivilombudsmannen. Siden saken enda ikke er avgjort avventes denne, men med merknad at den må inn i budsjettet. Den andre fordringen er utbetaling av 15000,- til Knut Aall i forbindelse med alt arbeidet som er gjort i forberedelse til Sivilombudssaken. Knut Aall uttalte at han ikke vil akseptere en slik godtgjørelse og godtgjørelsen derfor fjernes.

Fra 2018 er det lagt inn en godtgjørelse på 80 000,- til sekretariat/daglig leder i foreningen. Foreningen fikk myndighet av årsmøtet året før å bygge opp et sekretariat til foreningen. Styret har ikke kapasitet til å følge opp alle gjøremål slik foreningen er bygget opp i dag. Det er helt nødvendig med en slik funksjon hvis foreningen og et sittende styre skal kunne jobbe videre. Dag Lindvig er foreslått som 

daglig leder. Det er også satt av penger til å kunne jobbe med hjemmesidene våre. 

Dette er tiltenkt Gunnar Kollstrøm.

Vedtak: Budsjett for 2018 er godkjent.

8) Valg av styre, revisor og valgkomite

Valgkomiteen ved Knut Aall orienterte om komiteens innstilling. 

Styret 2017 :

På valg; Dag Lindvig — tar ikke gjenvalg

På valg; Trygve Sundt

Ikke på valg; Kristina Waksvik

Ikke på valg; Sjur Agdestein

Ikke på valg; Elin Mathisen

På valg: vararepresentant Lars Anders Gulden — tar gjenvalg 1 år 

På valg: vararepresentant Anne Karoline Gievær — tar ikke gjenvalg

 Forslag fra valgkomiteen på nye medlemmer i styret for 2018 

  Valgt: Trygve Sundt — styreformann 1 år

  Valgt: Anders Haaland — Hordaland — styremedlem 2.år

  Valgt: Hans Roger Selnes — Nord Trøndelag — vararepresentant 1.år

 Revisor:

  Valgt: Trond Schmidt — revisor 1.år 

  Valgt: Hilde Fosse — revisor 1.år

  Alle i valgkomiteen tok gjenvalg for 1 år: 

Christian Oppegård, Knut B. Aal, Elin Agdestein.

Vedtak: Årsmøtet tiltrådte valgkomiteens innstilling ved akklamasjon.

Underskrift protokoll

(Sign)             (Sign)

Ola Myhre  Trond Schmidt

Fortsett å lese «Protokollen fra Fredets årsmøte for 2017, lørdag 14 april 2018 på Hotell Hadeland,»