Protokollen fra Fredets årsmøte for 2017, lørdag 14 april 2018 på Hotell Hadeland,

Invitasjon til årsmøte 2017        Årsmeldingene

Bla i det originale protokolldokumentet, last opp:

D

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Foreningen Fredet — interesseforening for eiere av eiendommer som er fredet etter Lov um bygningsfredning, Kulturminneloven og Fornminneloven.

Tid: Lørdag 14 april 2018 klokken 13.00 — 15.00 

Sted: Hotell Hadeland, Granavollen 35, Gran kommune i Oppland fylke. 

Årsmøte 

Styreleder Dag Lindvig leder møtet
Styreleder Dag Lindvig leder møtet

13.00 — Åpning av årsmøte vi styreleder Dag Lindvig og presentasjon av deltakere. Det var 30 medlemmer tilstede på årsmøte.

1) Valg av møteleder og referent 

Dag Lindvig valgt som møteleder. Kristina Waksvik valgt som referent.

2) Valg av to personer til å skrive under protokollen 

Ola Myhre og Trond Schmidt valgt til å skrive under protokollen.

3) Innkalling og sakliste:

Papirene til årsmøtet er denne gangen distribuert mest mulig på e-post gjennom medlemssystemet, Zubarus. De som ikke har registrert e-post har fått innkalling pr. post. Innkalling er varslet på Facebook og på våre hjemmesider.

Vedtak: Ingen merknader til innkalling eller saksliste.

4) Årsmelding 2017

Gjennomgang av årsmeldingen for 2017. Styreleder har gjennomgang av årsmeldingen. Hovedfokuset til styret har vært å få en avslutning på Sivilombudssaken og kunne fokusere fremover på andre oppgaver. Foreningen venter fortsatt på svar på søknad om å få dekket saksomkostninger. Noen mindre endringer ble innarbeidet i årsmeldingen.

Vedtak: Årsmeldingen for 2017 er godkjent.

5) Regnskap 2017 og kontingent 2018

Gjennomgang av regnskap for 2017. Styret har hatt fokus på å bruke minst mulig penger i 2017. Resultatet viser et overskudd på 167 922,-. Regnskapet er godkjent av revisorene med merknad om at styret må ha større fokus på opprydding i medlemsmassen. Dette er styret enige i og har laget en plan for opplæring i medlemsregisteret for styremedlemmene og fylkeskontakter i nærmeste fremtid.

Vedtak: Regnskap for 2017 er godkjent.

Kontingent for 2018 har sammenheng med innkomne forslag sak 6. og vil derfor behandles der.

6) Innkomne forslag – se innkalling

Sak 1– Familiemedlemsskap

På Forum Fredet diskuterte man muligheten for å opprette et familiemedlemsskap for å engasjere fremtidige generasjoner til å delta og være med på aktiviteter som Foreningen har. Det ble diskusjoner for og imot. Knut Aall og Jo Sellæg som var med å stifte foreningen ga innspill på at et medlemskap i foreningen er ment å være for den husstanden som eier den fredete eiendommen. Det ligger derfor ikke noen begrensninger i dag for at familiemedlemmer kan delta på aktiviteter og årsmøter som er i regi av foreningen. Stemmegivning på årsmøtet er gitt til et familiemedlem pr. husstand. Det ble videre diskutert hvordan vi da definerer vår medlemsmasse. En husstand kan bestå av flere familiemedlemmer. Det er viktig at vi presiserer hva et medlemskap inneholder på våre hjemmesider slik at dette ikke misforståes i fremtiden.

Vedtak: Kontingent for 2018 opprettes slik den er i dag og differensieres ikke i ulike typer. Kontingenten forblir også på 500,- for 2018.

Sak 2 – Strukturendring fylkeskontakter

Styreleder orienterte om at saken foreslåes utsatt da det er mye omstrukturering som skjer på kommune, fylkesnivå og hos Riksantikvaren. Styret ønsker å avvente til det er kommet noe mer konkret på hvordan dette bildet vil se ut før vi kan organisere oss for fremtiden.

Vedtak: Årsmøtet støtter utsettelse av strukturendring av fylkeskontakter til årsmøtet 2018.

7) Budsjett og arbeidsplan 2018

Gjennomgang av budsjett for 2018. Styreleder orienterte om søknad som er sendt til sparebankstiftelsen DNB hvor vi søker penger til et arrangement for neste generasjon i Foreningen. Nestleder orienterte om at vi har to utestående fordringer. En er dekning av egenandelen til Jo Sælleg i forbindelse med sak til Sivilombudsmannen. Siden saken enda ikke er avgjort avventes denne, men med merknad at den må inn i budsjettet. Den andre fordringen er utbetaling av 15000,- til Knut Aall i forbindelse med alt arbeidet som er gjort i forberedelse til Sivilombudssaken. Knut Aall uttalte at han ikke vil akseptere en slik godtgjørelse og godtgjørelsen derfor fjernes.

Fra 2018 er det lagt inn en godtgjørelse på 80 000,- til sekretariat/daglig leder i foreningen. Foreningen fikk myndighet av årsmøtet året før å bygge opp et sekretariat til foreningen. Styret har ikke kapasitet til å følge opp alle gjøremål slik foreningen er bygget opp i dag. Det er helt nødvendig med en slik funksjon hvis foreningen og et sittende styre skal kunne jobbe videre. Dag Lindvig er foreslått som 

daglig leder. Det er også satt av penger til å kunne jobbe med hjemmesidene våre. 

Dette er tiltenkt Gunnar Kollstrøm.

Vedtak: Budsjett for 2018 er godkjent.

8) Valg av styre, revisor og valgkomite

Valgkomiteen ved Knut Aall orienterte om komiteens innstilling. 

Styret 2017 :

På valg; Dag Lindvig — tar ikke gjenvalg

På valg; Trygve Sundt

Ikke på valg; Kristina Waksvik

Ikke på valg; Sjur Agdestein

Ikke på valg; Elin Mathisen

På valg: vararepresentant Lars Anders Gulden — tar gjenvalg 1 år 

På valg: vararepresentant Anne Karoline Gievær — tar ikke gjenvalg

 Forslag fra valgkomiteen på nye medlemmer i styret for 2018 

  Valgt: Trygve Sundt — styreformann 1 år

  Valgt: Anders Haaland — Hordaland — styremedlem 2.år

  Valgt: Hans Roger Selnes — Nord Trøndelag — vararepresentant 1.år

 Revisor:

  Valgt: Trond Schmidt — revisor 1.år 

  Valgt: Hilde Fosse — revisor 1.år

  Alle i valgkomiteen tok gjenvalg for 1 år: 

Christian Oppegård, Knut B. Aal, Elin Agdestein.

Vedtak: Årsmøtet tiltrådte valgkomiteens innstilling ved akklamasjon.

Underskrift protokoll

(Sign)             (Sign)

Ola Myhre  Trond Schmidt

Bilder fra årsmøtet 2017

Elin Mathisen forteller
Elin Mathisen forteller
Ragnar Torbergsen forteller
Ragnar Torbergsen forteller
Presteenkesetet Sjo
Presteenkesetet Sjo

Steinhuset på Granavollen
Steinhuset på Granavollen
Den ene av Søsterkirkene
Den ene av Søsterkirkene